Fra Kilde til Kær / Uldum Kær

Uldum Kær

Et af de mest besøgte områder af de store mose- og kærarealer ved Gudenåen. Naturen er simplethen enestående!

Tørvegravning under 1. og 2. verdenskrig har skabt rige muligheder for plante-, fiske- og fugleliv. Der er flere fugletårne i området. Kærret gennemstrømmes af Gudenåen og rummer en mængde forskellige dyre- og plantearter, som er sjældne og truede.

Ca. 1050 ha af Uldum Kær er afgrænset som Natura 2000-område. Natura 2000 områder er udpeget for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og planter, som er af betydning for EU. I Uldum Kær findes blandt andet spidssnudet frø, stor vandsalamander, visse flagermusarter og sjældne og fredede plantearter - herunder majgøgeurt og engblomme. Naturvejlederture kan arrangeres.

I juni 2007 meddelte miljøministeren, at der var bevilget ca.8. mio. kr. til
naturgenopretningsprojektet i Uldum Kær under Vand og Naturindsatsen.

Projektet har 4 overordnede mål:
• At bidrage til gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper.
• At forbedre de fysiske forhold i vandløbene.
• At fjerne kvælstof og fosfor fra vandløbssystemet.
• At skabe bedre muligheder for den rekreativebenyttelse.

Senest er Uldum Kær Naturlaug etableret.

Se også:
www.naturstyrelsen.dk
www.visitdenmark.dk
 
 
Aale og Hjortsvang Lokalråd